Vedtægter

Kap. 1. Navn og hjemsted.

§1. Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Grønne Klit”

§2. Foreningen er hjemmehørende i Skallerup Klit, Hjørring kommune.

Kap. 2. Foreningens område og medlemskreds.

§3. Geografisk er området afgrænset af Feriebyen Skallerup Klit mod nordøst, mod sydøst den gamle kystlinje og mod sydvest af grundejerforeningerne Fuglebakken og Harrerenden.

§4. Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme eller grunde inden for foreningens område.

Kap. 3. Foreningens formål og opgaver.

§5. Grundejerforeningen varetager i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutninger medlemmernes fællesinteresser.

-stk. 2. Det påhviler grundejerforeningen at vedligeholde områdets private fællesveje og stier, samt trappen til stranden.

-stk. 3. Grundejerforeningen er berettiget til at optage lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

-stk. 4. Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Kap. 4. Medlemmernes forhold til foreningen.

§6.  –stk. 1. Generalforsamlingen afgør i hvilket omfang finansieringen og administrationen af de til foreningen henlagte opgaver skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

         -stk. 2. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

         -stk. 3. Der betales bidrag af hver selvstændig grund. Generalforsamlingen kan fastsætte et reduceret bidrag for ubebyggede grunde.

         -stk. 4. For grundejere, der ikke ønsker at være medlem af foreningen, fastsætter generalforsamlingen et årligt vejbidrag, der er pligtigt at betale.

§7. –stk. 1. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

-stk. 2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for roreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

-stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse om den nye ejers navn og bopæl.

-stk. 4. Ovennævnte medlemshæftelse kan for det enkelte medlem ikke overstige 2% af ejendomsværdien for medlemmets ejendom på herom handlende areal.

Kap. 5. Ledelse og administration

§8. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

§9. –stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj/juni måned i Hjørring kommune.

-stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

-stk. 3. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.

-stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april.

-stk. 5. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.      Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

5.      Fastsættelse af bidrag.

6.      Valg af bestyrelse og suppleanter.

7.      Valg af revisor og revisorsuppleant

8.      Evt.

§10. –stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

stk. 2. Når begæring om ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned ikke medregnes.

stk. 3. Hvis ikke ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet på generalforsamlingen.

§11.-stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Valg til bestyrelsen sker altid ved skriftlig afstemning, såfremt der er flere kandidater til posterne.

stk. 3. Hvert matrikelnummer har én stemme, uanset hvor mange ejere der har tinglyst adkomst, under forudsætning af, at der ikke er restancer til foreningen. Alle tinglyste adkomsthavere og disses eventuelle ægtefæller har adgang til og taleret på generalforsamlingen.

Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt til et andet medlem, idet dog intet medlem (matrikelnummer) kan afgive stemme i h.t. fuldmagt for mere end to andre medlemmer (matrikelnumre).

-stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet.

-stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

-stk. 6. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referat af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

§12. –stk. 1. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§13. –stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af og blandt medlemmerne for to år ad gangen, således to bestyrelsesmedlemmer afgår det ene år, og tre medlemmer det følgende år.

stk. 2. På samme måde vælges 2 suppleanter, der afgår hvert andet år.

stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer.

stk. 4. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems afgang i årets løb indtræder 1. suppleant, derefter 2. suppleant, og ved yderligere afgang kan bestyrelsen supplere sig med et andet medlem, som da fungerer til næste ordinære generalforsamling.

§14. –stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og aftale aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg.

stk. 3. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

stk. 4. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende møde.

stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde.

stk. 6. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 7. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

§15. Foreningen tegnes over for tredjemand af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af et flertal af bestyrelsen.

Kap. 6. Regnskab og revision

§16. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§17. –stk. 1. Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes på en konto i bank eller sparekasse i foreningens navn.

-stk. 2. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1000.00 kr.

Kap. 7. Forskellige bestemmelser

§18. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig    efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§19. –stk. 1. Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

Vedtaget på foreningens generalforsamling 07-06-1997